CS Metal

 

รับสมัครพนักงาน CS Metal

 
 

       บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการ ภายใต้การร่วมทุนจดทะเบียนของบริษัท CH AUTOPARTS CO.,LTD. และกลุ่มบริษัทเครือ SUMITOMO CORPORATION โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นสูงถึง 600 ล้านบาทปี 2554

       บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานกสากล ดังนี้ ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 ISO 14001:2015 และยังใส่ใจ คุณภาพของผู้ร่วมงาน มีนโยบายเน้นเรื่องความปลอดภัยมาก่อน จึงทำให้ ณ ปัจจุบันมีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ทำงานลดลงอย่างมาก จากเริ่มก่อตั้งโรงงาน

 
 

รับสมัครพนักงาน CS Metal : เปิดรับสมัครพนักงานประจำจำนวนหลายอัตรา ด่วน